03-5614374 :סקפ 03-5618125 :לט 67210 א"ת 7 יקצינבר
E-Mail: main@coach-isron.co.il
 

link3.gif (1972 bytes)
link2.gif (1444 bytes) link1.gif (1593 bytes)

:תורשה לע

,ידנק :תורבחה תא םויה תגציימו למשח ירצומל יזכרמ תורשב םינש 50 הזמ תקסוע הרבחה
.יגנולדו טיסדניא ,ןוטסירא ,שיד-פוט ,שרופ-הל ,ראטס ,סקולונכט ,ןייסטוא ,הנרביא ,רוטניולק

תושירד תמרו תוניוצמ ידכ ךות םיהובג םיטרדנטסב השענ ,וניתוחוקל יפלא תורשעל ,הז תורש
. ההובג

.םיקמעהו לילגה ,הפיח ,ןורמושו הדוהי ,םילשורי ,דודשא ,עבש-ראב ,תליא :ב םיפינס הרבחל

.רחבנה תורשהו רצומה תואב ףצרב הרחבנ

.תולודגה חוטיבה תורבחל תורש

. ןמוימ הדבעמו חטש יאנכט תווצ

חוטיב אללו יתנש חוטיב י"ע הישעתו רחסמה דרשמ תושירדל םאתהב וניה םירצומל תורשה
.רצומה ליג לש הלבגה אלל (םולשתב)

הדבעמ הרבחה ןכשמב

ינורטקלא ראודב ונל חולשל רשפא ןיינע לכב וא תורש תנמזה ,תורשה לע

תורש תנמזה I הפמל I םילגעו םיאלטל תוקניימ אובי I תורשה לע I תיבה ףד

03-5614374 :סקפ 03-5618125 :לט 67210 א"ת 7 יקצינבר ,מ"עב ןורשי חכ
E-Mail: main@coach-isron.co.il