03-5614374 :סקפ 03-5618125 :לט 67210 א"ת 7 יקצינבר עקרק תמוקב תונח ,מ"עב ןורשי חכ
E-Mail: main@coach-isron.co.il
 

link3.gif (1972 bytes)
link2.gif (1444 bytes) link1.gif (1593 bytes)

:םיקלח ינשל קלוחמ תוקניימה ףנע

 םיידגו םיאלטל תוקניימ .1
  םילגעל תוקניימ .2

,ההובג המרבו תוכיאב תובר םינש הזמ תרציימה הינמרג FORSTER תרצותמ תונוכמה
.םיפלח תקפסהו ינכט יוביג תנתונ ונתרבח .תובר םינש תונוכמב שמתשהל לדגמל רשפאמ

pic44.jpg (18531 bytes) :םיאלטל תוקניימ

תואיצי 6 םע תוליגר תויטמוטוא תונוכמ
.םיאלט 120-150 לש הנזה תורשפאמה
.הקזחאו לויכ ,שומישה תולקב תונייפואמ

:םילגעל תוקניימ

תומכח תוקניימו םיאלטל תוקניימ ומכ תודקפתמה (תושפט) תוליגר תוקניימ י"ע תונייפואמ
,תופורת ןתמ, הליקש תלוכי תולעב ןיטולחל תויטמוטוא תולעופו בשחמ תועצמאב תולעופה
.(חותיפ ךילהתב אצמנ) םוח תדידמו הקבא בלח ,ילזונ בלח

:תומכח תוקניימ

:תכרעמה יביכרמ

ילכמ תלעב תקניימה .בשחוממ דוקיפ תלעב הינמרג FORSTER תרצותמ תיטמוטוא תקניימ
הרוטרפמטב בלח תקבאו םימ לש הסימת ,הדוקפ יפל הניכמה בלח תקבאו םימל לוביק
.לדגמה י"ע הריחבל םינותנה זוכירבו
איה ותוא -אלמ בלחב עימגהל תלוכי תלעב תקנימ לש ףסונ םגד םייק ןכ-ומכ
.בלח לש לוביק לכיממ תבאוש
עדימ תריסמו בשחמהמ הלעפה תודוקפ תלבק הל רשפאמה בשחוממ דוקיפ חול תקנימל
.הרזח

 .א

 :יוהיז תכרעמ
רלוקב ןקתוממ בבשה .ינורטקלא בבש תועצמאב ההוזמ רקב ןב לכ
.ףסונ לגעל הנפתמ רלוקה לגעה תלימג רחאל .לגעה ראווצ לע בכרומה
יוהיזה תכרעמ .העמגהה תדמעל הסינכ רעשכ םג תשמשמה הנטנא תועצמאב עצבתמ יוהיזה
תועצמאב בשחמה םע תרשוקמו יוהיז ירקב י"ע תרקובמ " טנמורטסניא ססקט" תרצות
.תרושקת ירמתמ

 .ב

:העמגה תודמע
.םויב םילגע 50 ליכאהל תלגוסמ העמגה תדמע לכו ,העמגה תודמע 3 דע רבחל ןתינ תכרעמל
העמגהה תדמע לא (רושיא שיו הדימב) רעשה תא וינפב תחתופ לגעה תא ההזמ רשא הנטנאה
הערפה אלל המטיפ תועצמאב בלח קוניל ול תרשפאמו
ןב תבצקומה תומכה תקיני רמגב .רקבה ינב ראשמ
שוריג ןונגנמ י"ע תינרוחא תונידעב ףחדנ רקבה
.ריוא תנכוב תועצמאב לעפומה

 

חישק ןנוכ 486 דבעמ םומינימ תשירד) PC בשחמ
תונכותה תונקתומ וב (תרושקת םדומ + MB200
:ל"נה
תופיצרב תקרוסה תרושקת תנכות .1
תקניימב םיעצבתמה םיעוריאה תא
. העימגה תדמעבו
לדגמל תרשפאמה הלעפה תנכות .2
תא עובקל תקניימה תא ליעפהל
תצובקל וא לגע לכל הנזהה יטירפת
.םילגע

 .ד

 :הרקב חול
בשחמה תועצמאב רקבה .העמגהה תודמע לעו תקניימה לע הטילש ךרוצל יזכרמ רקב ליכמ
ןנומ תלעפה ,בלח תקולח יזרב ,םירעשה תחיתפ תנכוב : תכרעמה ירזיבא לכ תא ליעפמ
.המטפ יוטיח ןונגנמ תלעפהו תופורת

 .ה

:המטפ יוטיח תכרעמ
ץחלו סוסיר יזתמ תועצמאב רקב-ןב לכ לש הקיניה םויס רחאל תיטמוטוא תלעפומה תכרעמ
.תאטוחמו המטפה תפטשנ םתיא ,ריוא

 .ו

:לקשמ
לגע לכ .העמגהה תדמע תיתחתב םקוממה הליקש חטשמ העמגהה תודמעל ףיסוהל ןתינ
.בקעמ ךרוצל בשחמב םירמשנ םינותנהו לקשנ הדמעל סנכנה

 .ז

:תופורת ןנומ
ףיסוהל לדגמה לוכי ותועצמאבו ,בשחמה י"ע טלשנה תופורת ןנומ ףיסוהל ןתינ תכרעמל

תא עובקל ןתינו בלחה תנמב תלהמנ הפורתה .םילגע תצובקל וא דדובה לגעל תופורת
לגעה לקשמ לש היצקנופכ ,לזונ וא הקבא תרוצב תויהל תולוכיה ,תופורתה תנמ תומכ
.(הליקש רישכמ םייק הב תכרעמב)

 .ח

:תכרעמה תטילש
(רטיל 1 תונב תוחורא 5-6) תוחורא לש בר רפסמל תימויה הנמה תקולח תרשפאמ תכרעמה
,לגעה לע סמועה תא לקהל ךכ י"עו -הינשל תחא החורא ןיב שולש וא םייתעש לש ןמז שרפהב
לעופכו ,תחא תבב תולודג תונמ לש העמגהמ םיעבונה םיינכטה םילושלשה תמר תא דירוהל
.שבי ןוזמ תליכאב םימידקמ תקניימ י"ע םילדגה רקב ינב ךכמ אצוי
םינוש רקב ינבל תונוש העמגה תואלבט לש בר רפסמ תונבל תרשפאמ תכרעמה ןכ ומכ
.םתוחתפתהל םאתהבו רקבה ינב לקשמל םאתהב
,יאלקחה רקחמה להנמ -שורב הירא ר"דו ינורהא באוי ר"ד י"ע רעי -הוונב ועצובש םירקחמב
ןורתי -ףרוחה תפוקתב רקיעב הלילה תועשב רקב-ינב תעמגהב רורב ןורתי לע תועיבצמ
תצובק לומ הלילה תועשב הנזה הלביקש הצובקב תואיר תקלד לש םירקמ תוחפב אטבתמה
.ץמאמ לכ אלל תקנימה תועצמאב םשיל ןתינ וזכ הנזה ךשמ .םוי תנזה

 .ט

:הלימג
יצחב הנמה תנטקה י"ע רקובמו יתגרדה ןפואב םילגעה תלימג תרשפאמ המכחה תכרעמה
.טלחומ ןפואב ענמנ הלימגה רבשמש ךכ ,העמגהה לש םינורחאה םימיה תרשעב םוי לכ רטיל
הנזה רטשמב םיאצמנה רקב ינב הילא ריבעהלו םישלח רקב ינבל העמגה תואלבט תונבל ןתינ
.הלימגה ףוס דע וא הרצק התפוקתל

 .י

:םייתייעב רקב ינב יוהיז

בצמ תא עובקל ,ךכמ האצותכו רקב ינב תוליעפ תדידמל םירקע םידדמ העברא תקפסמ תכרעמה
.ותוחתפתהו לגעה תואירב
.הקיניה בצק .א
דואמ הרורב הרוצב דיעמה רבד ,לגעה תקיני בצק תא תוח"ודב תמשורו תדדומ תכרעמה
.לגעה תוינויח תא
.קרס-ירוקיב רפסמ .ב
ישאר אל אוהו רחאמ סנכיהל ול תרשפאמ אל תכרעמהו העמגהה תדמעל עיגמ לגע רשאכ
.קרס רוקיבכ םשרנ הז רוקיב .האבה הנמה תא לבקל
ירוקיב רפסמב דרוי לגעשכ, לגעה תואירב בצמ ןיבל קרסה ירוקיב רפסמ ןיב רישי רשק םייק
הנמה לכ תא רומגי אל לגעה תרחמלש חינהל ריבס ,דרוי ולש הייתשה בצקו קרסה
.(גירח לגעכ תקניימה תוח"ודב עיפוי הזכ לגע).םויה ותואב רבכ לפטל שי הזכ לגעב .ול הבצקוהש
.לופיט םישרודה םיגירח םילגעכ ,ןבומכ, ועיפוי תבצקומה הנמה תא ומייס אלש םילגע .ג
תפסותב הדירי .רקבה ןב תוחתפתה רחא דומצ בקעמ תרשפאמ לקשמ הב שיש תכרעמב .ד
לש תוכומנ לקשמ תופסות .תרחא וא תיתואירב היעב לע הדיעמ לגעה לש תימויה לקשמה
.(...'וכו םיגירח םילקא יאנת ,ןוזמ ,םימ ) תיללכ היעב לע תודיעמ תוצובקה ללכ

: םייצוביק םיקשמב תומייק תובשחוממ תוקניימ
,ביצנה ןיע ,תורוד ,םימולע ,ריתי תיב ,רמס ,התבטוי
...דועו ידעלג רפכ , ןופצה ,תמר ,םולב-רפכ ,ערז תיב,קמעה רמשמ


:םייבשומ םיקשמב
,תילילגה םחל תיב ,היבוט תיב , (גרבנייפו ילועבג) עושוהי רפכ
...דועו (תואלקחה דרשמ)רעי-הוונ,(ס"היב)תונכ 

ףנעל ןופצ ףינס
052-2656856 :דיינ ,ןענכ ןב ןועמש :(תובשחוממו תוליגר) רקבהו םיאלטה


:תפסונ היצמרופניא תלבק וא תונמזהל
ינורטקלא ראוד

03-5614374 :סקפ 03-5618125 :לט 67210 א"ת 7 יקצינבר עקרק תמוקב תונח ,מ"עב ןורשי חכ
E-Mail: main@coach-isron.co.il

תורש תנמזה I הפמל I םילגעו םיאלטל תוקניימ אובי I תורשה לע I תיבה ףד